Wydział Lekarski • Diabetologia Poznań

DIABETOLOGIA

(Program zajęć dla V roku WL)

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: Prof. dr hab. med. Zozulińska- Ziółkiewicz

PROGRAM NAUCZANIA

Wykłady ramach Chorób Wewnętrznych: 4 godz.

Tematy: 1. Cukrzyca jako choroba przewlekła (Podstawy insulinoterapii)

2. Zagrożenia związane z cukrzycą (ostre stany w cukrzycy)

Seminaria i ćwiczenia: 16 godz.

DIABETOLOGIA KLINICZNA– organizacja zajęć

Rozplanowanie zajęć zgodne z grafikiem przygotowanym przez Dziekanat na rok akademicki 2017/2018

Godziny zajęć: 9.00-11.45

Liczebność grup studenckich maksymalnie 30 osób (do 6 osób na 1 asystenta).

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcia z Diabetologii Klinicznej odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-11.45.

2. Zajęcia rozpoczynają się seminarium w sali wykładowej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu (parter, w nowej części szpitala, naprzeciwko pracowni EKG).

3. Starosta grupy studenckiej proszony jest o odbiór kluczy do sali wykładowej na oddziale u osoby odpowiedzialnej za zajęcia.

4. Grupa studencka zostaje podzielona na grupy ćwiczeniowe po (maksymalnie) 6 osób w każdej z podgrup.

5. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz po zaliczeniu sprawdzianu testowego.

6. Sprawdzenie wiadomości odbywa się w ostatnim dniu zajęć i polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań. Do zdania kolokwium testowego wymagane jest 6 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania

7. W przypadku opuszczenia jednego dnia zajęć istnieje możliwość odrobienia zaległości w uzgodnionym z prowadzącym zajęcia późniejszym terminie.

8. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest odrobienie bloku ćwiczeniowego.

9. Osoba zmieniająca grupę studencką i nie wpisana na liście spisu grupy studenckiej otrzymanej z Dziekanatu powinna, na co najmniej tydzień wcześniej, uzgodnić możliwość udziału w zajęciach z osobą odpowiedzialną za ich prowadzenie.

10. Studenci rozpoczynający zajęcia z Diabetologii klinicznej powinni posiadać wiedzę z zakresu:

* podstaw fizjologii gospodarki węglowodanowej, lipidowej, białkowej, wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej;

* podstaw patofizjologii zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej, otyłości, nadciśnienia tętniczego krwi (definicja i przyczyny zespołu metabolicznego);

* podstaw kliniki cukrzycy: definicja cukrzycy, kryteria rozpoznawania i podział cukrzycy;

Ponadto studenci przystępując do zajęć powinni:

* scharakteryzować grupy ryzyka cukrzycy;

* posiadać podstawowe wiadomości z zakresu schorzeń układu sercowo-naczyniowego;

* farmakologii (rodzaje dostępnych w Polsce doustnych leków przeciwhiperglikemicznych oraz preparatów insuliny).

Harmonogram zajęć

Seminaria

Przyczyny, patomechanizm, rozpoznanie, klasyfikacja cukrzycy.
Ostre powikłania cukrzycy.
Leczenie cukrzycy – edukacja terapeutyczna; dieta i

wysiłek fizyczny; doustne leki przeciwhiperglikemiczne; leki inkretynowe; wskazania i zasady  leczenia insuliną.

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Ćwiczenia

1.Badanie podmiotowe z ukierunkowaniem na elementy charakterystyczne i specyficzne dla cukrzycy. Trudności diagnostyczne przy rozpoznaniu cukrzycy u osoby dorosłej (typologia cukrzycy).

2. Leczenie ostrych powikłań cukrzycy – zajęcia praktyczne w oparciu o przypadki kliniczne. Badanie przedmiotowe z uwzględnieniem badania w kierunku powikłań cukrzycy.

3. Decyzje terapeutyczne u chorych na cukrzycę z uwzględnieniem celów leczenia oraz interpretacją wyników badań dodatkowych.

4. Preparaty insuliny, wstrzykiwacze, glukometry, pompy insulinowe; bezkrwawe systemy monitorowania glikemii; ustalanie modelu leczenia insuliną oraz modyfikacja dawek insuliny.

5. Wybrane problemy kliniczne u chorych na cukrzycę, w tym problem zespołu stopy cukrzycowej; problemy psychologiczne u osób z cukrzycą

1. Diabetologia Kliniczna; Materiały dydaktyczne dla studentów.

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Bogny Wierusz-Wysockiej i dr hab. med. Doroty Zozulińskiej.

2. Cukrzyca pod redakcją Jacka Sieradzkiego. Wyd. II (dwu-tomowe); ViaMedica

3. Aktualne zalecania kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017 Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego