Położnictwo • Diabetologia Poznań

Choroby wewnętrzne

(Program zajęć dla II roku Kierunek Położnictwo WNOZ)

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska Ziółkiewicz

PROGRAM NAUCZANIA I HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Wykłady: 10 godzin

Tematy:

1.    Zasady funkcjonowania oddziału internistycznego, struktura oddziału.  Badanie podmiotowe i przedmiotowe. Celowość wykonywania poszczególnych badań pracownianych i ich interpretacja kliniczna. Wybór badań diagnostycznych w wybranych przypadkach klinicznych. Zasady przygotowania chorych do poszczególnych badań. Zapoznanie ze sprzętem diagnostycznym wykorzystywanym dla rozpoznawania i leczenia schorzeń internistycznych.

2.    Choroby układu pokarmowego i moczowego.

3.    Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, otyłość, choroby  układu pokarmowego.

Seminaria 20  godzin

Dzień 1

Seminaria

Podstawy elektrokardiografii i monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Interpretacja badań elektrokardiograficznych.

Choroby układu sercowo- naczyniowego. Miażdżyca. Prewencja schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Choroba niedokrwienna serca. Nadciśnienie tętnicze. Ostra i przewlekła niewydolność serca. Zapalenie mięśnia sercowego.

Dzień 2

Seminaria

Choroby układu oddechowego.

Choroby układu krwiotwórczego.

Choroby układu endokrynologicznego.

Ostra i przewlekła niewydolność nerek.

Dzień 3

Seminaria

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Stany zagrożenie życia w chorobach wewnętrznych- zasady postępowania. Zatrzymanie krążenia. Zaburzenia świadomości.

Zaliczenie- kolokwium ustne.

Choroby wewnętrzne– organizacja zajęć

Rozplanowanie zajęć zgodne z grafikiem przygotowanym przez Dziekanat WNOZ na rok akademicki 2010/2011

Godziny zajęć: 7.30-12.45 lub 7.30-12.00

Liczebność: 3 grupy studenckie

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcia z Chorób Wewnętrznych odbywają się przez 3 dni, w godzinach od 7.30 do 12.45 lub 12.00

2. Zajęcia rozpoczynają się w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2 (II piętro – sala obok kaplicy szpitalnej).

3. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz po zaliczeniu końcowego kolokwium ustnego.

4. W przypadku opuszczenia jednego dnia zajęć istnieje możliwość odrobienia zaległości w późniejszym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest odrobienie bloku seminaryjnego.

6. Osoba zmieniająca grupę studencką i nie wpisana na liście spisu grup studenckich otrzymanej z Dziekanatu powinna, na co najmniej tydzień wcześniej, uzgodnić możliwość udziału w zajęciach z osobą odpowiedzialną za ich prowadzenie.

Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

1) B. Wierusz-Wysocka, D. Zozulińska: Choroby Wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Poznań 2008.

2) Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz: Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.