Pielęgniarstwo • Diabetologia Poznań

Choroby wewnętrzne

(Program zajęć dla II roku Kierunek Pielęgniarstwo  WNOZ)

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: Prof. dr hab. med. Zozulińska- Ziółkiewicz

PROGRAM NAUCZANIA I HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Wykłady: 15 godzin

Tematy:

1.    Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad chorym internistycznym – punkt widzenia lekarza. Znaczenie dokładnego zbierania wywiadu  (badanie podmiotowe w diagnostyce chorób wewnętrznych). Podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego. Profilaktyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

2.    Choroby układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem badania podmiotowego oraz  podstaw diagnostyki i terapii.

3.    Choroby układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem badania podmiotowego oraz  podstaw diagnostyki i terapii.

4.    Choroby układu moczowego ze szczególnym uwzględnieniem badania podmiotowego oraz podstaw diagnostyki i terapii.

5.     Choroby układu pokarmowego, zaburzenia  gospodarki lipidowej i węglowodanowej – rozpoznanie, monitorowanie i leczenie. Edukacja terapeutyczna jako zasadnicza składowa terapii.

Seminaria i ćwiczenia: 40 godzin

Dzień 1

Seminaria

Zasady funkcjonowania oddziału internistycznego, struktura oddziału.  Badanie podmiotowe: skargi główne, początek i przebieg choroby. Zbieranie wywiadu szczegółowego dotyczącego układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, narządu ruchu. Wywiad środowiskowy. Badanie przedmiotowe-ocena stanu ogólnego, budowy ciała, stanu skóry i węzłów chłonnych. Badanie głowy i szyi. Ocena stanu ogólnego, budowy ciała i stanu odżywienia, pomiar masy ciała, wzrostu, wyliczenie BMI i WHR. Badanie klatki piersiowej- częstość oddechów/minutę, typy oddychania, wygląd klatki piersiowej, demonstracja opłukiwania i osłuchiwania płuc i serca. Okolice topograficzne brzucha. Badanie jamy brzusznej oglądaniem i dotykiem. Badanie i ocena tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Ocena układu ruchu i demonstracja skróconego badania neurologicznego. Celowość wykonywania poszczególnych badań pracownianych i ich interpretacja kliniczna. Wybór badań diagnostycznych w wybranych przypadkach klinicznych. Zasady przygotowania chorych do poszczególnych badań.

Dzień 2

Seminaria

Zapoznanie ze sprzętem diagnostycznym wykorzystywanym dla rozpoznawania i leczenia schorzeń internistycznych (monitorowanie czynności  serca i ciśnienia tętniczego krwi, zasady kardiowersji elektrycznej  i defibrylacji, wyposażenie wózka reanimacyjnego). Podstawy prowadzenia inhalacji, nebulizacji i tlenoterapii). Podstawy elektrokardiografii. Choroby układu sercowo- naczyniowego.

Dzień 3

Seminaria

Zaburzenia metaboliczne. Choroby układu krwiotwórczego.

Dzień 4

Seminaria

Choroby przewodu pokarmowego, choroby tkanki łącznej.

Dzień 5

Seminaria

Choroby układu endokrynnego. Stany zagrożenie życia w chorobach wewnętrznych- zasady postępowania. Zatrzymanie krążenia. Zaburzenia świadomości. Śpiączki i ich różnicowanie.

Choroby wewnętrzne– organizacja zajęć

Rozplanowanie zajęć zgodne z grafikiem przygotowanym przez Dziekanat WNOZ na rok akademicki 2014/2015

Godziny zajęć: 7.30-13.30

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcia z Chorób Wewnętrznych odbywają się przez 5 dni, w godzinach od 7.30 do 13.30.

2. Zajęcia rozpoczynają się w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2 (II piętro – sala obok kaplicy szpitalnej).

3. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz po zaliczeniu końcowego kolokwium ustnego.

4. W przypadku opuszczenia jednego dnia zajęć istnieje możliwość odrobienia zaległości w późniejszym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest odrobienie bloku ćwiczeniowego.

6. Osoba zmieniająca grupę studencką i niewpisana na liście grup studenckich otrzymanych z Dziekanatu powinna, na co najmniej tydzień wcześniej, uzgodnić możliwość udziału w zajęciach z osobą odpowiedzialną za ich prowadzenie.

Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

1) B. Wierusz-Wysocka, D. Zozulińska: Choroby Wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Poznań 2008.

2) Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz: Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.