Dietetyka • Diabetologia Poznań

Edukacja i poradnictwo żywieniowe

Program zajęć dla studentów I roku SUM kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego II

Nazwa jednostki realizującej przedmiot:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres jednostki: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

Numer telefonu : 061 8 474579

Numer faxu : 061 8 474579

Adres e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak, e-mail: anitrog@gmail.com

Program nauczania

Seminaria: 20 h

Ćwiczenia: 25h

Organizacja zajęć (regulamin zajęć):

Rozplanowanie zajęć zgodnie z grafikiem przygotowanym przez Dziekanat na rok akademicki 2015/2016

1 . Zajęcia rozpoczynają się seminarium w sali wykładowej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu (parter, w nowej części szpitala, naprzeciwko pracowni EKG).

2. Starosta grupy studenckiej proszony jest o odbiór kluczy do sali wykładowej na oddziale u osoby odpowiedzialnej za zajęcia.

3. Grupa studencka zostaje podzielona na grupy ćwiczeniowe po (maksymalnie) 6 osób w każdej z podgrup.

4. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz po zaliczeniu sprawdzianu testowego.

5. Sprawdzenie wiadomości odbywa się w ostatnim dniu zajęć i polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.

6. W przypadku opuszczenia jednego dnia zajęć istnieje możliwość odrobienia zaległości w uzgodnionym z prowadzącym zajęcia późniejszym terminie.

7. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest odrobienie bloku ćwiczeniowego.

8. Osoba zmieniająca grupę studencką i nie wpisana na liście spisu grupy studenckiej otrzymanej z Dziekanatu powinna, na co najmniej tydzień wcześniej, uzgodnić możliwość udziału w zajęciach z osobą odpowiedzialną za ich prowadzenie.


Cele kształcenia

  • określenie roli dietetyka w zespole terapeutycznym
  • określenie roli zaleceń dietetycznych w postępowaniu leczniczym
  • określenie praktycznego zastosowania zasad zdrowego żywienia człowieka
  • określenie produktów zalecanych i przeciwwskazanych w poszczególnych jednostkach chorobow
  • zapoznanie się z rolą motywacji pacjenta w przestrzeganiu przez niego zasad zdrowego żywienia
  • nauka prowadzenia edukacji i poradnictwa żywieniowe
  • zapoznanie się z podstawami psychologicznymi komunikowania się z pacjentem i przekazywania mu zaleceń

Opis przedmiotu

Nauczanie przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z żywieniem i edukacją. Podczas zajęć omawiane są kwestie związane ze stosowaniem odpowiedniego sposobu żywienia u osób z wybranymi jednostkami chorobowymi oraz z profilaktyką tychże chorób. W trakcie zajęć zwraca się uwagę na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy. Studenci uczestniczą w programach szkoleniowych dla pacjentów z typem 1 i 2 cukrzycy. Biorą także udział w zajęciach związanych z psychologicznymi aspektami edukacji i poradnictwa żywieniowego. Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętności zbierania wywiadu. Przygotowują również program żywienia dla wybranego pacjenta.

Tematy seminariów i ćwiczeń

Seminaria:

1.   Co to jest edukacja żywieniowa i jaka jest jej rola we współczesnym świecie .

Wpływ stylu życia na zdrowie człowieka. Czynniki wpływające na styl życia człowieka.

2.   Poradnictwo żywieniowe dla pacjentów z typem 1 cukrzycy

3. Poradnictwo żywieniowe dla pacjentów z typem 2 cukrzycy, otyłością, zaburzeniami gospodarki lipidowej.

4.   Poradnictwo żywieniowe dla pacjentów z chorobami nerek (ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek, zapaleniem kłębuszków nerkowych, infekcją dróg moczowych, zespołem nerczycowym, kamicą nerkową, po przeszczepie nerki)

5.   Poradnictwo żywieniowe dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego- także z zawałem mięśnia sercowego). Profilaktyka chorób układu krążenia. Żywienie pacjentów po udarze mózgu. Żywienie pacjentów z wybranymi chorobami reumatoidalnymi.

6.   Interakcje wybranych leków z pożywieniem

7.   Psychologiczne aspekty żywienia człowieka zdrowego i chorego. Uwarunkowania psychospołeczne wpływające na edukację i poradnictwo żywieniowe.

Ćwiczenia:

1. Prowadzenie edukacji  żywieniowej w wybranych jednostkach chorobowych

2.   Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami w procesie terapeutycznym

3.   Edukacja i poradnictwo żywieniowe w procesie terapeutycznym osób z cukrzycą typu 1

4.   Edukacja i poradnictwo żywieniowe w procesie terapeutycznym osób z cukrzycą typu 2

5.   Praktyczne zastosowanie edukacji i poradnictwa żywieniowego u osób w wieku podeszłym

6.   Pomoce naukowe ułatwiające prowadzenie edukacji i poradnictwa żywieniowego.

7.   Przedstawienie własnego programu żywieniowego

Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:

Obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu kończącego.

Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

1.      Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 2008

2.      Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2009

3.      Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa

4.       Zachwieja Z. Leki i pożywienie – interakcje. MedPharm, Wrocław 2008

5.      Wierusz-Wysocka B., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Pisarczyk-Wiza D., Naskręt D. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008